ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Hubertus Collection z ul Beniowskiego 2a w 65-001 Zielona Gora, wpisana do Rejestru Urzad Miasta w Zielona Gora ,Wydział Gospodarczy pod numerem 40884, NIP 929-177-08-12
REGON 080133084

SKLEP


Sklep internetowy prowadzony przez Hubertus Collection, działający pod adresem www.hubertus-collection.pl

REGULAMIN


Niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Hubertus Collection w ramach Sklepu Internetowego.

TOWAR


Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

UŻYTKOWNIK


Kupujący zarejestrowany w bazie użytkowników sklepu.
KUPUJĄCY użytkownik, który składa zamówienie na zakup wybranego towaru.

KONSUMENT


Użytkownik będący osobą fizyczną nabywający towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

SPRZEDAJĄCY


Podmiot prowadzący sklep dokonujący sprzedaży towarów.

ARTYKUŁ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez sklep odbywa się w drodze zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
2.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez sprzedającego.
2.3. Realizacja zamówień kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Informacje dotyczące towarów podane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.5. Aktualne ceny towarów podane są na stronach internetowych sklepu - zawierają podatek od towarów i usług VAT. Z zastrzeżeniem ust. 2.7 poniżej, cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia.
2.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2.7. W przypadku zmiany ceny towaru po złożeniu przez kupującego zamówienia, kupujący może po otrzymaniu takiej informacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 oświadczyć o odstąpieniu od złożonego zamówienia poprzez środki komunikacji wskazane w Artykuł 8 pkt 8.8 niniejszego Regulaminu.
2.8. Utrwaleniem zawartej umowy sprzedaży jest faktura VAT.
2.9. Do cen sprzedaży towarów sprzedający dolicza koszt dostarczenia towaru do kupującego, zgodnie z cennikiem usług pocztowych/kurierskich na terenie RP, podanym na stronie www sklepu.

ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW


3.1. Rejestracja użytkownika w bazie danych sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.hubertus-collection.pl
3.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym po każdej zmianie tych danych.
3.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedającego, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI


4.1. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników.
4.2. Dane osobowe konsumentów przetwarzane są w celu realizacji zamówień na towary, w celach księgowych oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
4.3. Konsument może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.
4.4. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez użytkowników danych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

ARTYKUŁ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI


5.1. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na określonym koncie użytkownika wpisując login i hasło.
5.2. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3. Złożone zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę jest przyjęciem oferty zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez sprzedawcę.
5.4. W terminie 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia sprzedający potwierdza elektronicznie przyjęcie zamówienia do realizacji. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas potwierdzone najpóźniej następnego dnia roboczego. Potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji sprzedający podaje kupującemu numer zamówienia i wartość zamówienia, w tym koszty transportu.
5.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli:
a) dane podane przez kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne lub nieprawidłowe, a także gdy osoba składająca zamówienie nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu;
b) zamówienie dotyczy towaru chwilowo niedostępnego w sprzedaży,
c) Kupujący nie dokonał zapłaty za towar zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.6. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia przez kupującego, sprzedający poinformuje kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o niedostępności wskazanego w zamówieniu towaru, wówczas Kupującemu przysługuje prawo anulowania złożonego zamówienia, które powinien wykonać niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji.

ARTYKUŁ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


6.1. Po złożeniu zamówienia, przyjęciu go do realizacji w trybie określonym w Artykule 5 niniejszego regulaminu oraz dokonaniu przez kupującego zapłaty za zamówiony towar i ewentualnych kosztów przesyłki wskazanych w potwierdzeniu, zamówienie zostanie zrealizowane.
6.2. Oferta sklepu nie jest naszą ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty są dostępne "od ręki" Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od danego wyrobu i czas jego realizacji podany jest przy danym produkcie.
6.2. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu, gdy termin realizacji przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.
6.3. Należność za towar obejmuje jego cenę oraz koszt przesyłki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.4. Zapłata za zamówiony towar oraz koszty przesyłki może nastąpić wyłącznie w formie przedpłaty przelewem na podane konto bankowe sprzedającego. Zapłata musi zostać zrealizowana nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
6.5. Zamówione towary dostarczane są na adres podany przez kupującego, za pośrednictwem doręczyciela (kurier lub Poczta Polska).
6.6. Kupujący w chwili odbioru towaru zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem.

ARTYKUŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


7.1. Sprzedający nie dopuszcza wymiany lub zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepie z zastrzeżeniem pkt 7.2. poniżej.
7.2. W przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Konsument może wykonać powyższe uprawnienie jedynie w przypadku, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
7.3. Zwracany towar należy odesłać do sprzedającego w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. sprzedający zwraca cenę zapłaconą przez kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

ARTYKUŁ 8. REKLAMACJE


8.1. Sprzedający sprzedaje na rzecz kupującego towar wskazany przez niego w zamówieniu, zgodny z opisem towaru zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.
8.2. Zdjęcia towaru zamieszczone na stronie internetowej sklepu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru, co nie stanowi podstawy do reklamacji towaru.
8.3. Ewentualne reklamacje dotyczące nabytego towaru mogą być składane przez kupującego pisemnie wraz z jednoczesnym dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby sprzedającego na adres wskazany w pkt 8.8.4 poniżej.
8.4. W przypadku złożenia reklamacji nie dotyczącej wad jakościowych towaru, kupujący nie ma obowiązku dostarczenia do siedziby sprzedającego reklamowanego towaru, natomiast w złożonej reklamacji powinien dokonać szczegółowego opisu okoliczności związanych z nieprawidłową realizacją złożonego zamówienia.
8.5. Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia, nazwę towaru, zakres reklamacji oraz inne dokumenty poświadczające żądanie kupującego (np. protokół reklamacji spisany w obecności doręczyciela stwierdzający uszkodzenia przesyłki podczas transportu).
8.6. Składając reklamację kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie towaru. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia dostarczenia do siedziby sprzedającego reklamowanego towaru.
8.7. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt 8.6 reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres kupującego podany w bazie użytkowników lub pisemnie na adres korespondencyjny.
8.8. Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
8.8.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hubertus@hubertus-collection.pl
8.8.2. faxem na numer : + 48 68 45 55 111
8.8.3. telefonicznie na numer: + 48 68 45 55 111
8.8.4 pisemnie na : Hubertus Collection ul. Beniowskiego 2a 65-001 Zielona Góra

ARTYKUŁ 9. ZMIANY REGULAMINU


9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
9.2. Użytkownik w momencie logowania się na stronach sklepu zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez użytkownika zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

ARTYKUŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.